Email Drukuj PDF

Dostęp do witryny sieci Web SUCITESA i jej użytkowanie podlega następującym ograniczeniom i warunkom:
 
1. Prawa dotyczące własności intelektualnej
 
Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące jakiegokolwiek tekstu, obrazu, dźwięku, oprogramowania i innych materiałów niniejszej witryny są własnością SUCITESA wzgl. są objęte domeną praw właściciela.
Użytkownik ma prawo reprodukcji fragmentów niniejszej witryny sieci Web drogą wydruku, pobrania na twardy dysk i dystrybucji wśród podmiotów trzecich wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych i osobistych. Surowo wzbronione jest reprodukowanie w celu sprzedaży lub dystrybucji jakiejkolwiek porcji niniejszej witryny sieci Web w celach komercyjnych i nie można ich ani modyfikować ani włączać, czy to w formacie drukowanym czy elektronicznym, do jakiegokolwiek innego dzieła, publikacji czy innej witryny sieci Web.
 
2. Treść
 
Informacje z niniejszej witryny sieci Web zostały podane w dobrej wierze, ale ich celem jest przedstawienie jedynie ogólnego przeglądu. Informacji z niniejszej witryny sieci Web nie można interpretować jako pewnych względem specyficznych celów i nie stanowią one deklaracji jakiegokolwiek typu ani gwarancji co do dokładności, kompletności, adekwatności czy dostępności. Firma SUCITESA oraz jej dyrekcja i personel nie są odpowiedzialni za ewentualne straty, szkody lub koszty, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z dostępu do niniejszej witryny sieci Web lub jakiejkolwiek witryny sieci Web wskazanej przez nią w charakterze informującym i nie ograniczającym, łącznie z jakąkolwiek utratą dochodów, programów lub danych, przerwą w działaniu, stratą lub szkodą przypadkową lub wypadkową.
 
3. Łącza do innych witryn sieci Web
 
W różnych miejscach niniejszej witryny sieci Web pojawiają się automatyczne łącza do innych witryn internetowych odnoszących się do konkretnego aspektu niniejszej witryny. Firma SUCITESA oraz jej dyrekcja i personel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek aspekt odnoszący się do wspomnianych innych witryn sieci Web lub do zawartych w nich informacji.
 
4. Ochrona danych
 
Wszelkie informacje dostarczane firmie SUCITESA przez użytkownika traktowane będą poufnie i – chyba, że wyraźnie określi się coś innego - SUCITESA nie będzie ich dzielić z podmiotami trzecimi, z wyjątkiem wymagania prawnego lub sądownego.
 
5. Modyfikacje treści niniejszej witryny sieci Web lub jej Warunków użytkowania
 
Firma SUCITESA zastrzega sobie prawa do zmiany warunków dostępu do niniejszej witryny sieci Web i prawa do dokonania jakiejkolwiek zmiany lub korekty w witrynie, w momencie, w którym uzna to za stosowne i bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Modyfikacje te wchodzą w życie w momencie ich publikacji w sieci Web.

Kariera w Sucitesa

Kontakt z nami

C/Comadrán, 39
Nave A6 - P.I.Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) España
Tel: (+34)902 12 14 11